Beleidsplan

BELEIDSPLAN STICHTING LUDENS gevestigd te 4941 AN Raamsdonksveer, van Wieldrechtstraat 8.

Het doel van de stichting staat in artikel 2 van de statuten, welke statuten zijn vastgesteld bij de akte van oprichting van de stichting opgemaakt op 19 december 2006 door notaris mr. J. Offereins te Oosterhout.

De doelstelling luidt als volgt:

  1. Het geven van, dan wel het doen geven van concerten op het Maarschalkerweerdorgel in de St. Jansbasiliek te Oosterhout, alsmede het organiseren van, dan wel het doen organiseren van culturele uitvoeringen, waarbij de bespeling van het voormelde orgel deel uitmaakt. Deze uitvoeringen dienen voor een breed publiek toegankelijk te zijn.
  2. Het bevorderen van het instandhouden en bespeelbaar houden van gemeld orgel en het bevorderen van de kennis over dit orgel en over orgels in het algemeen.
  3. Het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het orgel is gerestaureerd met behulp van subsidie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, waarbij 70% van de subsidiabele kosten door deze Dienst is beschikbaar gesteld. De overige 30% van de restauratiekosten is bijeengebracht door middel van fonds- en sponsorwerving en publieksacties.

Om ervoor te zorgen dat het orgel na de restauratie ook buiten de erediensten regelmatig voor het muziekminnend publiek te horen zal zijn, is de Stichting Ludens opgericht.

Na de fonds- en sponsorwerving en publieksacties resteerde een positief saldo, dat niet voor de restauratie nodig was en dit saldo is overgeboekt aan de Stichting Ludens als startkapitaal om haar doelstellingen te verwezenlijken.

De doelstellingen van de stichting zijn:
Het doen verzorgen van concerten, te geven door toonaangevende organisten uit Nederland en daarbuiten.
De stichting beijvert zich om ook niet professionele organisten de gelegenheid te geven om met het Maarschalkerweerd orgel kennis te maken en dit orgel te bespelen. Daartoe zullen in de zomermaanden op de zaterdagen, als de kerk open is, niet-beroepsorganisten de gelegenheid te krijgen het orgel publiekelijk te bespelen.

De Stichting heeft een programma ontwikkeld, waarbij ook de jeugd kennis kan maken met de techniek en de muzikale mogelijkheden van dit enige orgel in Nederland, dat nog het oorspronkelijke elektrische aandrijfwerk uit 1890 bezit. Jaarlijks wordt een aantal scholen uitgenodigd deel te nemen aan dit evenement

Om haar doelstelling te verwezenlijken en nationaal en internationaal bekendheid te geven aan het orgel heeft de Stichting zich aangesloten bij de Brabantse Orgel Federatie.

Jaarlijks zal met name ter gelegenheid van de Open Monumenten Dag een programma rond het orgel worden georganiseerd.

Fondsenwerving
De Stichting heeft een startkapitaal verworven, zoals hiervoor is beschreven. Hiermee kan nationaal en internationaal publiciteit worden gegeven aan de door de Stichting te organiseren activiteiten.

Voor elke activiteit zal de Stichting een toegangsprijs heffen om daarmee de activiteiten te bekostigen. Vanaf de aanvang van haar activiteiten begin 2007 is de Stichting verzekerd van een solide financiële basis voor verdere uitbouw van haar werkzaamheden.

Met verdere publieksacties zal de Stichting fondsen verwerven om ook in de verdere toekomst haar doelstelling te kunnen verwezenlijken. De Stichting heeft zich verzekerd van de hulp van professionele vakmensen om jaarlijks een kwalitatief hoogstaand programma rondom het orgel aan te bieden aan een breed publiek. Bij de werving van fondsen zal hier de nadruk op worden gelegd.

Het vermogen wordt door de Stichting beheerd zonder dat hierbij sprake is van enig financieel risico. Slechts deponering op een spaarrekening bij de plaatselijke Rabobank is toegestaan. Het vermogen zal worden besteed om eventuele nadelige exploitatiekosten van haar activiteiten te dekken, voor zover de entreegelden niet toereikend mochten zijn.

Met de vergoedingen en onkostenverstrekkingen aan organisten en/of andere muzikale uitvoerenden wordt zodanig door de Stichting omgegaan, dat de Stichting niet als fiscaal inhoudingsplichtige door de belastingdienst kan worden aangemerkt.

De Stichting zal haar fondsenwerving verder uitwerken, zodra dit financieel nodig zal worden.

Aldus vastgesteld door Stichting Ludens in haar bestuursvergadering van 23 augustus 2007.

Contactgegevens Stichting Ludens:
Adres: dr. Cees A.Th. Rijnders, van Wieldrechtstraat 8, 4941 AN Raamsdonksveer. Telefoon: ‭+31 6 53 81 78 34‬.
e-mail adres: secretaris@stichtingludens.nl
site: www.stichtingludens.nl

Bestuurssamenstelling Stichting Ludens:
voorzitter: F. Rutten MD
secretaris: dr. C.A.Th. Rijnders
penningmeester: dhr. Tim Nunn
bestuurslid: dhr. F.H.F. Janus
bestuurslid: dhr. J.J. Brouwers MA

Adviseurs:
drs. J.A.J. Willems
prof. dr. A.J.A. Stevens
dhr. F.J.A. Bullens
mw. I. Willems-van Wuijckhuijse

Stichting Ludens:
Bankrekening: Rabobank nr NL 87 RABO 0130.0776.23

De stichting is als volgt ingeschreven in het Handelsregister te Breda
Stichting Ludens, KvK-nummer 20128699
RSIN 8174 03 516

Beloningsbeleid Stichting Ludens:
Bestuursleden en adviseurs van de Stichting Ludens ontvangen geen beloning noch een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.

Gastorganisten ontvangen een onkostenvergoeding waarin eventueel een fiscaal toegestane reiskostenvergoeding is begrepen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in de Basiliek St. Jan te Oosterhout

In 2022:

Tijdens de zomermaanden werden 10 gratis inloopconcerten georganiseerd met medewerking van regionale organisten op de zaterdagmiddagen tussen 14.30 uur en 15.15 uur en op monumentendag een orgelwandeling langs meerdere Oosterhoutse orgels (3 kloosters in de Heilige Driehoek)

Zondagmiddag concerten

20 maart: Vastwel-project,  Orgel (Ton Stevens) en dans (H19 twee groepen; Cortege en Consolation)
10 april: Passieconcert mmv kamerkoor Tourdion olv Rick Muselaers en Frans Bullens/Ton Stevens/Jan Willems orgel
9 oktober: Orgelsprookje: (Pinguïn en de beer) Ton Stevens: orgel en Cees Rijnders: verteller met lichtbeelden
13 november: Mendelsohn & More mmv projectkoor en -ensemble, diverse solisten en de organisten Jan Willems en Ton Stevens olv Frans Bullens
11 december: kerstconcert mmv gemengd koor Sint-Jan en ensemble, diverse solisten en de organisten Jan Willems en Ton Stevens olv Frans Bullens

Speciale concerten/evenementen

Maart 2022: participatie twee voorstellingen Semana Santa (Vastwel-project): Ton Stevens (orgel) en Ilse van Wuijckhuijse (zang)
April 2022: participatie opening Fototentoonstelling zusters Catharinadal 750 jaar: Frans Bullens (harmonium/orgel) en Ton Stevens (piano): Orgelbuukske Catharinadal
3 en 4 oktober: dierendag project basisscholen
29 oktober: participatie Oosterhoutse cultuurnacht Ton Stevens: orgel, Johan Datema, saxofoon, en Toon Oomen, slagwerk

Financiële verantwoording per 31 december 2022

Totaal aan activa: € 19.360

bestaande uit:

Liquide middelen: € 19.354
Overlopende activa: € 5

Totaal aan passiva: € 19.360

bestaande uit:

Reserves: € 18.450
Kortlopende schulden: € 910

Staat van baten en lasten:

Baten: € 2.175
Lasten: € 1.127

Som der financiële baten en lasten: – € 115

Resultaat: € 933

Terug naar boven